video faite cortalumes
FAITE
CORTALUMES!

* aviso legal

SER CORTALUMES É UN OFICIO


QUE SUPÓN UN COMPROMISO PARA O COIDADO E
PROTECCIÓN DA RIQUEZA FORESTAL DE GALICIA.


FAITE CORTALUMES

ENVÍANOS O TEU VÍDEO OU FOTO A
E ÚNETE Á NOSA COMUNIDADE DE CORTALUMES.

PARA PODER PUBLICAR AS FOTOS NA WEB NECESITAMOS QUE AS QUE NOS ENVÍES TEÑAN O MESMO ANCHO E ALTO.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAIS

                        ×
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería do Medio Rural
Finalidades do tratamento Responder as dúbidas e suxerencias recibidas.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
01persoas02-persoas03-persoas04-persoas05-persoas06-persoas07-persoas08-persoas09-persoas10-persoas11-persoas12-persoas13-persoas14-persoas15-persoas16-persoas17-persoas18-persoas19-persoas20-persoas21-persoas22-persoas23-persoas24-persoas25-persoas26-persoas
01-AngelesVazquez.png07-RODRIGO_VAZQUEZ.png08-JORGE_MIRA.png09-RUBEN_RIOS.png10-LEDICIA_COSTAS.png11-JUAN_CRUJEIRAS.png12-ROSA_CEDRON.png13-LUCIA_REGUEIRO.png14-PINTO_CHINTO.png16-Gayoso.png17-LuciaPerez.png18-MartinBarreiro.png19-Spot2.png20-Spot3.png21-SusanaSeivane.png22-XoelLopez.png